معدن بور ساری کند

در جدول ذیل مشخصات مربوط به آنالیز این معدن آورده شده است: